Stadgar

för VNF (Värmlands nykterhetsförbund)

tillika SLAN (Samarbetsorganisation i S-län mot alkohol, narkotika och andra droger)

Dessa stadgar är antagna vid VNF:s Extra Förbundsmöte 21 augusti 2001 samt vid VNF:s ordinarie årsmöte 7 maj 2002 i Vårt Hus, Skattkärr.

§1 Syfte

VNF-SLAN Värmland, som är medlem i Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor (SLAN), vill samla organisationer i Värmland, vilka verkar för ett samhälle fritt från alkohol, narkotika och andra droger, våld och främlingsfientlighet. Landsrådet är ett nätverk för riksorganisationer med ändamål att stärka en solidarisk alkoholpolitik, verka för nykterhet och ett narkotikafritt samhälle samt skapa opinion för en väl utbyggd alkohol- och narkomanvård.

§2 Uppgifter

VNF – SLAN skall

 • Främja aktiv opinionsbildning inom områdena alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa konsekvenser
 • Vara en kunskapsresurs för medlemsorganisationerna
 • Söka samverkansformer inom länet och upprätthålla kontakten med länsmyndigheterna och Landsrådet
 • Medverka till att handlingsprogram mot alkohol, narkotika och andra droger tas fram och efterlevs på läns- och kommunal nivå
 • Vara remissinstans i aktuella frågor
 • Förvalta och fördela ekonomiska resurser

§3 Medlemskap

Medlemskap kan varje organisation som ställer sig bakom §1 erhålla, dock ej de som företräder producent- eller marknadsintressen. Ansökan ställs till styrelsen. Årsmötet beslutar om inträde. Om medlem motverkar VNF –SLAN:s syfte kan årsmötet besluta om uteslutning.

§4 Årsmöte

VNF – SLAN:s årsmöte skall hållas före maj månads utgång.

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner nödvändigt eller då revisorer eller minst en tredjedel av medlemsorganisationerna så begär.

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast åtta veckor före mötet och sedvanliga årsmöteshandlingar skall utsändas senast tre veckor före mötet.

Kallelse till extra årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet med angivande av ärenden som skall avhandlas.

Endast inom stadgeenlig tid inkomna och av styrelsen behandlade ärenden kan tas upp på årsmötet.

§5 Motioner

Motioner till årsmötet skall inges skriftligen senast sex veckor före årsmötet.

§6 Årsmötet

Följande ärenden skall förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Beslut om att årsmötet behörigen utlysts
 4. Val av mötesfunktionärer:
  • ordförande
  • sekreterare
  • två protokollsjusterare
  • två rösträknare
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Föredragning av ekonomisk berättelse
 7. Föredragning av ekonomisk berättelse inklusive resultat- och balansräkning
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Motioner och av styrelsen beredda förslag
 11. Verksamhetsplan
 12. Beslut om ersättningar och arvoden
 13. Beslut om medlemsavgifter
 14. Budget för innevarande år och preliminär budget för nästkommande år
 15. Val av:
  • Ordförande 1 år
  • Tre styrelseledamöter på 2 år
  • En revisor på 2 år
  • En ersättare för revisor på 1 år
  • Tre valberedare på 1 år varav en sammankallande

Extra årsmöte behandlar enbart punkterna 1-4 ovan samt det ärende som anmälts i kallelsen.

Ombud

Varje distriktsorganisation har rätt att representera med följande antal ombud

 – 400 medlemmar2 ombud
401 – 800 medlemmar3 ombud
801 – 1600 medlemmar4 ombud
1601 – 3200 medlemmar5 ombud
3201 –6 ombud

Lokalt Nykterhetsförbund har rätt att representeras av två ombud till VNF – SLAN:s årsmöten.

Rösträtt

Varje ombud och styrelseledamot har en röst. Ledamot av styrelsen får inte rösta i fråga om ansvarsfrihet och val av revisorer.

§7 Styrelsen

Styrelsen är VNF – SLAN:s högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den består av ordförande och sex ledamöter. Mandatperioden framgår av § 6.

Beslutsmässighet föreligger då alla kallats och fyra är närvarande.

Styrelsen kan under året kalla till medlemsmöten för att dryfta aktualiserade frågor.

Om styrelseledamot under pågående mandatperiod lämnar styrelsen, ersätts vederbörande med ny styrelseledamot från samma organisation.

§8 Räkenskapsåret

Räkenskapsåret omfattar 1 januari till 31 december och revision skall genomföras före februari månads utgång.

§9 Stadgeändring

Stadgarna kan ändras genom enhälligt beslut på ett årsmöte eller genom 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte.

§10 VNF – SLAN:s upplösning

Innan förslag om upplösning föreläggs årsmöte skall förslaget skriftligen underställas medlemsorganisationerna för yttrande. Förslaget behandlas därefter på samma sätt som stadgeändring.

Tillgångar utöver skulder tillfaller i första hand organisation som tar över verksamheten. I andra hand fördelas de till organisationer inom länet som arbetar i enlighet med § 1.

Styrelsen lägger förslag till årsmötet, som beslutar i frågan.