Projektbidrag

Regler

För att komma i åtnjutande av VNF:s anslag för Projekt föreslås nedanstående kriterier. Samtliga distriktsorganisationer och Lokala Nykterhetsförbund tillhörande VNF äger rätt att ansöka om anslag.

Nydanande

Nya verksamhetsformer för sökande organisation prioriteras. Syftet skall vara att genom tidsbegränsande projekt finna nya verksamhetsformer i andan av drogförebyggande verksamhet.

Lokal förankring

Av särskild stor vikt bör vara möjligheten för organisationen att efter projektets avslutande på orten kunna följa upp detta genom den befintliga verksamheten alternativt genom nystart. Med detta eftersträvas långsiktighet, nyrekrytering och föreningsutveckling.

Samverkan

Flera (medlems-) organisationer skall stimuleras att tillsammans kunna genomföra projekt. Här kommer även de Lokala Nykterhetsförbundens roll in i bilden som möjliga ”sammankallande länkar”.

Egeninsats

Sökande organisation kan ej erhålla högre bidrag än den egna ekonomiska insatsen motsvarar. Det är då viktigt att skilja detta från vad som är att betrakta som ”ordinarie verksamhet” i den sökande organisationen.

Ansökan

Ansökan mailas till ordforande@varmlandsnykterhetsforbund.org